Algemene voorwaarden

Hoevetoerisme Ten Rooden Duifhuize
Dhr. Johan Vanhemmens
Moenstraat 10 - 8554 Sint-Denijs (Zwevegem)
BE0678.147.685

Verkoopsvoorwaarden:
  1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 dagen op rekening BE81 7310 5311 2424 (BIC: KREDBEBB).
  2. Alle klachten dienen verplicht, binnen de 8 dagen schriftelijk gemeld te worden.
  3. Op alle sommen niet betaald op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 9% op jaarbasis.
  4. Bovendien wordt in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldatum zonder redenen en na tevergeefse in gebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met de eventuele gerechtskosten en een schadeloosstelling van 12% zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
  5. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

Neem contact met ons op

Johan Vanhemmens - Moenstraat 10 - Sint-Denijs (deelgemeente van Zwevegem)
Mobiel: +32 477 33 94 03 - Email: johan.vanhemmens@telenet.be